การแสดงบทเพลง "นัมมทา" คอนแชร์โตสำหรับเปียโนและเครื่องสาย ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร บรรเลงโดยวง Salaya New Music Ensemble ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Thailand Composition Festival เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555