บันทึกเสียงบทประพันธ์ีดนตรี“Starlight (แสงดาว)” ของณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยเพลงโดย ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ (18 ก.ย. 51)