ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร บรรยายเรื่อง การประพันธ์ดนตรีกรณีศึกษา“คอนแชร์โต สังคีตมงคล สำหรับ ไวโอลินและ วงออร์เคสตรา” ในงานเทศกาลการประพันธ์ดนตรีนานาชาติ 2551 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ี (16 ก.ค. 51)